Goede

afspraken...

leest u dit

even... ?

Go! Graphics verkoopsvoorwaarden en beroepsgebruiken

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 : Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

 

Artikel 2 : Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Behoudens aansluitende overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebruikelijke eigen aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 : De leverancier behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van de leverancier (http://www.gographics.be/verkoopsvoorwaarden.html).

 

Artikel 4 : Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 5 : De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. De leverancier start enkel met de uitvoering van de opdracht als de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail de offerte voor akkoord heeft beantwoord. Een opdracht kan door de leverancier geweigerd worden als de identiteit van de opdrachtgever onvoldoende duidelijk is.

 

Artikel 6 : Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 7 : De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

 

Artikel 8 : De ingebruikname van de geleverde goederen geldt als de definitieve aanvaarding ervan.

 

Artikel 9 : Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na facturatiedatum, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 10 : De opdrachtgever aanvaardt de verpakking der geleverde goederen voor zijn rekening, en kan de verkoper niet verplichten tot terugname of welke andere behandeling of vergoeding dan ook.

 

Artikel 11 : Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

BETALING - BEVOEGDHEID

 

Artikel 12 : Al onze facturen zijn contant of op voorhand betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Vanaf de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn van 2% per maand. Bovendien zal bij verdere wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn, waarvan het bedrag forfaitair vastgesteld wordt op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

 

Alle geschillen zullen door de Rechtbanken van het rechtsgebied Oudenaarde beslecht worden. Alle verdere inningskosten, inclusief honoraria van onze advocaat, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 : Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede.

 

Artikel 14 : Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.

 

Artikel 15 : In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

 

Artikel 16 : Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10 %.

 

HERROEPINGSRECHT

 

Artikel 17 : De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming stelt dat: De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Echter, bij bederfbare en gepersonaliseerde producten is de onderstaande wetgeving van toepassing: de consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

 

Artikel 18 : De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 19 : Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

 

ZETWERK, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

 

Artikel 20 : De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.

 

Artikel 21 : Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

 

Artikel 22 : In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

 

Artikel 23 : Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

 

Artikel 24 : De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke goedkeurde order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 25 : Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk”, evenals via niet ondertekende e-mail, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 

ONTWERP

 

Artikel 26 : Afgewezen ontwerpvoorstellen blijven eigendom van de leverancier.

 

LOGO-ONTWERP

 

Artikel 27 : Als de opdrachtgever langer dan 2 weken wacht met reageren op de door de leverancier aangeleverde voorstellen, dan wordt de factuur verzonden naar de opdrachtgever. De opdrachtgever behoudt uiteraard het recht op wijzigingen, maar die worden in dit geval pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 28 : Wanneer de opdrachtgever bevestigt tevreden te zijn met het logo-ontwerp wordt de factuur toegestuurd. Het factuurbedrag dient binnen 8 dagen te worden voldaan. De definitieve bestanden van het logo-ontwerp (voor druk : pdf / voor webtoepassingen : jpg en png / vectorieel : eps) worden door de leverancier opgeleverd nadat de betaling is ontvangen. Na oplevering is de opdrachtgever 100% eigenaar van het logo en mag hij dit naar eigen goeddunken gebruiken.

 

GRAFISCHE ONTWERPEN

 

Artikel 29 : Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, de uitsluitende eigendom van de leverancier en mogen zij noch nagemaakt noch nagedrukt worden.

 

Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

 

Artikel  30 : Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen,tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software programma’s, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

 

BEDRUKT TEXTIEL

 

Artikel 31 : De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in het aangeleverde textiel nadat de opdrachtgever goedkeuring voor druk gegeven heeft op het digitaal ontwerp. Drukzeven worden niet bewaard.

 

WEBSITES

 

Artikel 32 : Huisstijlelementen (logo’s, foto’s, illustraties, enz...) die moeten gebruikt worden voor de realisatie van de opdracht zullen door de opdrachtgever, digitaal (cd-rom, USB-stick of per e-mail) of per gewone post bezorgd worden, en wel binnen de 8 weken volgend op de aanvaarding van de offerte. Na verloop van deze termijn zal in elk geval het totale bedrag vermeld in de offerte gefactureerd worden.

 

Artikel 33 : De opdrachtgever wordt verondersteld over de intellectuele eigendomsrechten te beschikken en wettelijk eigenaar te zijn van het materiaal dat aan de leverancier wordt geleverd. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht door het gebruik van het door de klant geleverde materiaal. De leverancier kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor teksten of foto’s die de opdrachtgever zelf op zijn dynamische site plaatst. Voor zover hieromtrent ten overstaan van de leverancier een vordering wordt gesteld zal de opdrachtgever hem hiervoor integraal vrijwaren.

 

Artikel 34 : Alle geleverde prestaties en realisaties blijven eigendom van de leverancier en zijn niet overdraagbaar aan derden behalve het materiaal dat de leverancier van de opdrachtgever verkregen heeft.

 

Artikel 35 : Alle bijkomende prestaties die niet in de offerte vermeld staan, zullen in regie gefactureerd worden aan uurtarief (47,50 EUR/uur exclusief BTW), behoudens wanneer de klant nadrukkelijk om een bijkomende offerte vraagt.

 

Artikel 36 : Interventies die ter plaatse gebeuren op verzoek van de klant (60,00 EUR/uur, exclusief BTW) zijn niet inbegrepen  in de offertes, tenzij specifiek in de betreffende offerte vermeld.

 

Artikel 37 : Vooraleer de initiële offerte te aanvaarden kan de potentiële de opdrachtgever aan de leverancier vragen bij wijze van voorbeeld een ontwerp te realiseren. Hiervoor zal een aparte offerte opgemaakt worden die aanleiding zal geven tot facturatie aan de klant voor zover deze naderhand besluit niet in te gaan op de initiële offerte.

 

Artikel 38 : De kosten voor de Hosting Sitemanager-CMS optimalisatie website die door de leverancier worden voorgeschoten, worden één maand vóór de dag waarop deze kosten verschuldigd zijn, ter terugbetaling aan de opdrachtgever gefactureerd.

 

Artikel 39 : De leverancier eigent zich het recht toe om bij gebrek aan betaling van deze factuur op de vervaldag, de website met bijhorend mailadres en online presentatie, offline te plaatsen. Voor het terug online plaatsen zal een administratieve kost gefactureerd worden van 100,00 EUR exclusief BTW.

 

COMMERCIËLE MAILINGS

 

Artikel 40 : Alle commerciële mailings via e-mail worden verzonden onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de klant. De klant verbindt zich ertoe om enkel e-mail adressen aan te leveren die behoren tot het eigen bestaande klantenbestand.

 

AANGELEVERDE BESTANDEN

 

Artikel 41 : De leverancier kan bij aangeleverde bestanden niet verantwoordelijk gesteld worden voor :

 

- spelfouten

- verkeerde kleurinstellingen

- foutief ingesloten kleurprofielen

- verkeerd geplaatste beelden

- verkeerd geplaatste tekst

- verkeerd geplaatste perforatielijnen

- verkeerd geplaatste vouwlijnen

- verkeerde resolutie

- verkeerd ingesloten of ontbrekende lettertypes

- verkeerd ingesloten of ontbrekende beelden

- verkeerde afloopinstellingen

- opmaakinstellingen die het druktechnisch procédé onmogelijk maken

 

BEWARING

 

Artikel 42 : Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, ... bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier. Offsetplaten worden niet bewaard.

 

Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.

 

LEVERINGSTERMIJN

 

Artikel 43 : De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

LEVERINGSKOSTEN

 

Artikel 44 : De leveringskosten vallen ten laste van de opdrachtgever en zullen ook steeds meegedeeld worden per offerte, of in een later stadium indien het gewicht van de levering niet overeenstemt met de aantallen in de prijsofferte.

 

PERIODIEKEN - OPZEG

 

Artikel 45 : De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.

 

Opzeggingstermijnen :

 

- 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 EUR ;

- 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 EUR ;

- 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25.000 EUR of meer.

 

AFWIJKINGEN

 

Artikel 46 : Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De leverancier mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.

 

Artikel 47 : Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

Artikel 48 : Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a. winstderving.

 

Artikel 49 : De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

 

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO

 

Artikel 50 : De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

 

Artikel 51 : Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

 

UURTARIEVEN

 

Artikel 52 : het uurtarief voor gepresteerde werkuren voor modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s, enz. is bepaald op 47,50 EUR/uur exclusief BTW.

Wanneer de opdracht bestaat uit enkel grafisch ontwerp waaraan geen verdere opdrachten zijn verbonden zoals drukwerk, belettering, webdesign, publiciteit, lichtreclame, digitale toepassingen of enige andere bedrukking, dan  is het uurtarief bepaald op 60,00 EUR/uur exclusief BTW. Voor freelance ontwerp, waarbij Go! Graphics enkel grafisch ontwerp verzorgt voor andere geregistreerde grafische bedrijven, bedraagt het vastgelegde uurtarief 38,00 EUR/uur exclusief BTW.

 

Go! Graphics     |      Peter Van Herzele      |      Lucien Vandefonteynelaan 15      |      9700 Oudenaarde (Edelare)      |      T 0485 650 670

© 2020 - Go! Graphics Oudenaarde

Vermelde prijzen zijn exclusief lay-out en BTW, behalve anders aangeduid

Verkoopsvoorwaarden

Deel

Disclaimer / Privacy policy